STRUKTURY GRAMATYCZNE
Czas Present Simple (przysłówki częstotliwości)
Porównanie czasów Present Simple i Present Continuous
Present Continuous dla wyrażania przyszłości
Wyrażanie be going to
Stopniowanie przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym oraz wyrażenie
as…as
Określenia ilościowe
Konstrukcja would like to
Czas Past Simple (czasowniki regularne i nieregularne)
Czasowniki modalne must/mustn’t oraz użycie have to

STRUKTURY LEKSYKALNE
Członkowie rodziny
Wygląd zewnętrzny
Nazwy zawodów
Produkty spożywcze
Nazwy ubrań
Choroby i symptomy
Programy TV
Środki transportu
Zajęcia podczas czasu wolnego
STRUKTURY KOMUNIKACYJNE
Umiejętność przekazania kierunków (w prawo, lewo itp.)
Opis wyglądu zewnętrzny
Sposoby spędzanie czasu wolnego
Opis członków rodziny
Mówienie o tym co lubię a czego nie
Opis i mówienie o wykonywanych zawodach
Mówienie o produktach spożywczych i posiłkach
Opis garderoby
Udzielanie i pytanie o porady
Mówienie o przeszłości
Opis sportów

KRYTERIA OCENIANIA
Ocena niedostateczna
Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela. Braki w wiadomościach i umiejętnościach są
na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach.
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
– zna ograniczoną, niewielką ilością wymienionych struktur,
– popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie,
– popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań,
– rozumie polecenia nauczyciela,
– w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie,
– rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na czytanie,
– wypowiedzi ucznia nie są płynne, zawierają dużą ilość błędów leksykalnogramatycznych, które utrudniają komunikację,
– uczeń przekazuje i uzyskuje niewielką część istotnych informacji,
– uczeń stosuje niewielki zakres poznanego słownictwa oraz struktur,
Ocena dostateczna
Uczeń:
– zna część wprowadzonych zwrotów i wyrażeń,
– popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie,
– zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych,
– popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych w trudniejszych zadaniach.
– rozumie polecenia nauczyciela,
– częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.
– wypowiedzi ucznia nie są zbyt płynne, ale mają dostateczną długość,
– uczeń przekazuje i uzyskuje większość istotnych informacji,
– wypowiedzi ucznia są częściowo nielogiczne i niespójne,
– uczeń stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi,
– uczeń popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych, które nie zakłócają
jednak komunikacji.
Ocena dobra
Uczeń:
– zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń,
– zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia,
– zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,
– popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne,
– rozumie polecenia nauczyciela,
– poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
– wypowiedzi ucznia są dość płynne,
– uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje,
– wypowiedzi ucznia są logiczne i w miarę spójne,
– uczeń stosuje adekwatne do tematu słownictwo oraz struktury,
– uczeń popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne, nie zakłócające komunikacji,
– uczeń stosuje odpowiednią formę i styl.
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
– zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia, poprawnie je zapisuje i wymawia,
– zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,
– popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić,
– rozumie polecenia nauczyciela,
– poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
– zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi,
– wypowiedzi i prace pisemne ucznia są płynne i mają odpowiednią długość,
– uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje,
– wypowiedzi ucznia są logiczne i spójne,
– uczeń stosuje bogate słownictwo i struktury,
– uczeń popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne,
– uczeń stosuje odpowiednią formę i styl.
Ocena celująca
Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi ponad te kryteria.