Dział I. Wojna obronna Polski we wrześniu 1939 r.
1. Polska w przededniu wybuchu II wojny światowej
– przedstawia główne kierunki polityki zagranicznej II Rzeczpospolitej (system sojuszy i politykę równowagi
– charakteryzuje położenie międzynarodowe Polski w przededniu wybuchu II wojny światowej
2. Przebieg wojny obronnej
– opisuje i omawia etapy wojny obronnej i wskazuje na mapach położenia stron walczących
– podaje przykłady szczególnego bohaterstwa Polaków, np. obrona poczty w Gdańsku, walki o Westerplatte, obrona wieży spadochronowej w Katowicach, bitwy pod Mokrą i Wizną, bitwa nad Bzurą, obrona Warszawy, obrona Grodna, bitwa pod Kockiem

Dział II. II wojna światowa
3. Przełomowe wydarzenia II wojny światowej
– przedstawia oraz sytuuje w czasie i przestrzeni przełomowe wydarzenia II wojny światowej (polityczne i militarne)
4. Polityka Niemiec na terenach okupowanej Europy
– charakteryzuje politykę Niemiec na terenach okupowanej Europy; przedstawia zagładę Żydów oraz Romów i eksterminację innych narodów; zna przykłady bohaterstwa Polaków ratujących Żydów z Holokaustu
5. Przyczyny klęski państw Osi
– wyjaśnia przyczyny klęski państw Osi
6. Konferencje wielkiej trójki
– wymienia główne decyzje konferencji wielkiej trójki (Teheran, Jałta, Poczdam)
7. Skutki II wojny światowej
– przedstawia bezpośrednie skutki II wojny światowej, w tym problem zmiany granic i przesiedleń ludności

Dział III. Polska pod okupacja niemiecką i sowiecką
8. Polityka niemiecka i sowiecka w okupowanej Polsce
– porównuje założenia i metody polityki niemieckiej i sowieckiej w okupowanej Polsce
– wymienia przykłady zbrodni niemieckich i sowieckich (Palmiry, Katyń, kaźń profesorów lwowskich, Zamojszczyzna)
9. Konflikt polsko-ukraiński
– wyjaśnia przyczyny i rozmiary konfliktu polsko-ukraińskiego (rzeź wołyńska) na Kresach Wschodnich
10. Działalność Polskiego Państwa Podziemnego
– charakteryzuje polityczną i militarną działalność Polskiego Państwa Podziemnego, w tym formy oporu wobec okupantów
11. Powstanie warszawskie
– wyjaśnia przyczyny i opisuje skutki wybuchu powstania warszawskiego oraz ocenia postawę aliantów i Związku Sowieckiego wobec powstania

Dział IV. Sprawa polska w czasie II wojny światowej
12. Działalność rządu Rzeczpospolitej Polskiej na wychodźstwie
– przedstawia okoliczności powstania i omawia działalność rządu Rzeczpospolitej Polskiej na wychodźstwie
13. Działalność polskich formacji na frontach II wojny światowej
– umieszcza w czasie i przestrzeni działania polskich formacji na różnych frontach i obszarach toczącej się wojny
14. Polityka mocarstw wobec sprawy polskiej
– przedstawia politykę mocarstw wobec sprawy polskiej w czasie II wojny światowej

Dział V. Świat po II wojnie światowej
15. Skutki II wojny światowej
– charakteryzuje bezpośrednie skutki II wojny światowej, wyróżniając następstwa polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe, z uwzględnieniem powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych
16. Początki zimnej wojny
– wyjaśnia przyczyny i skutki rozpadu koalicji antyhitlerowskiej oraz opisuje początki zimnej wojny
17. Powstanie NRD i RFN
– opisuje okoliczności powstania NRD i RFN
18. NATO i Układ Warszawski
– wskazuje na mapie państwa NATO i Układu Warszawskiego, charakteryzując oba bloki polityczno-wojskowe
19. ZSRS i państwa jego strefy wpływów
– omawia sytuację w ZSRS i państwach jego strefy wpływów z uwzględnieniem wydarzeń na Węgrzech w 1956 r. i w Czechosłowacji w 1968 r.
20. Procesy dekolonizacyjne
– określa przyczyny, umieszcza w czasie i przestrzeni procesy dekolonizacyjne i ocenia ich następstwa
21. Konflikty doby zimnej wojny
– wymienia konflikty doby zimnej wojny, w tym wojnę w Korei, Wietnamie i Afganistanie oraz omawia skutki blokady Berlina i kryzysu kubańskiego
22. Konflikt na Bliskim Wschodzie
– opisuje przebieg konfliktu na Bliskim Wschodzie
23. Chiny po II wojnie światowej
– omawia przemiany w Chinach po II wojnie światowej
24. Rozpad ZSRS
– wyjaśnia przyczyny oraz lokalizuje w czasie i przestrzeni proces rozpadu ZSRS na przełomie lat 80. i 90., a także wyjaśnia jego następstwa
25. Europa Środkowo-Wschodnia w latach 1989–1991
– charakteryzuje przemiany społeczno-polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989–1991
26. Unia Europejska
– przedstawia cele i główne etapy rozwoju Unii Europejskiej
27. Przemiany kulturowe i społeczne po II wojnie światowej
– opisuje najważniejsze przemiany kulturowe i społeczne po II wojnie światowej

Dział VI. Komunizm w Polsce
28. Przejęcie władzy w Polsce przez komunistów
– przedstawia okoliczności przejęcia władzy w Polsce przez komunistów (rola Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, referendum ludowe, wybory w 1947 r.)
29. Postawy Polaków wobec nowych władz
– charakteryzuje postawy Polaków wobec nowych władz ze szczególnym uwzględnieniem oporu zbrojnego (żołnierze niezłomni / wyklęci)
30. System terroru stalinowskiego
– przedstawia przemiany ustrojowe, gospodarczo-społeczne i kulturowe w okresie stalinizmu
– omawia system terroru stalinowskiego w Polsce i ocenia jego skutki
31. Rok 1956
– wyjaśnia przyczyny i skutki poznańskiego czerwca 1956 r. (powstanie poznańskie) oraz znaczenie wydarzeń październikowych 1956 r.

Dział VII. Polska w latach 1957–1981
32. System władzy w latach 60. i 70. w PRL
– opisuje system władzy w latach 60. i 70. w PRL i formy uzależnienia od ZSRS
33. Życie społeczne i kulturalne w PRL
– charakteryzuje realia życia społecznego i kulturalnego z uwzględnieniem specyfiki czasów gomułkowskich i gierkowskich
34. Kryzysy społeczne
– przedstawia i sytuuje w czasie różnorodność przyczyn kryzysów społecznych w latach 1968, 1970, 1976 i ich konsekwencje
35. Rola Kościoła katolickiego
– wyjaśnia znaczenie roli Kościoła katolickiego dla stosunków politycznych i społecznych
36. Opozycja polityczna w latach 1976–1980
– opisuje narodziny i działania opozycji politycznej w latach 1976–1980
37. Rola Jana Pawła II
– przedstawia rolę Jana Pawła II i ocenia jego wpływ na przemiany społeczne i polityczne
38. Przyczyny i następstwa strajków sierpniowych w 1980 r.
– wyjaśnia przyczyny i następstwa strajków sierpniowych w 1980 r.
39. Ruch społeczny „Solidarność”
– charakteryzuje ruch społeczny „Solidarność”

Dział VIII. Narodziny III Rzeczpospolitej
40. Wprowadzenie stanu wojennego
– wyjaśnia przyczyny wprowadzenia stanu wojennego, opisuje jego przebieg i konsekwencje
– przedstawia postawy Polaków wobec stanu wojennego, fenomen oporu społecznego
41. Porozumienia „okrągłego stołu”
– wyjaśnia przyczyny zawarcia porozumienia „okrągłego stołu”, przedstawia jego głównych uczestników i opisuje postanowienia
42. Kluczowe przemiany lat 90.
– opisuje kluczowe przemiany ustrojowe w latach 1989–1997
– charakteryzuje przemiany społeczno-polityczne, gospodarcze i kulturowe lat 90.
– wyjaśnia przyczyny napięć społecznych

Dział IX. Miejsce Polski w świecie współczesnym
43. Rozpad Układu Warszawskiego
– przedstawia i sytuuje w czasie i przestrzeni proces rozpadu Układu Warszawskiego i odzyskanie suwerenności przez Polskę
44. Przystąpienie Polski do NATO i Unii Europejskiej
– wyjaśnia przyczyny i znaczenie przystąpienia Polski do NATO w 1999 r.
– wyjaśnia przyczyny i znaczenie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r.