Dział I. Wielkie odkrycia geograficzne
1. Przyczyny i skutki odkryć geograficznych
– wyjaśnia przyczyny i ocenia wpływ odkryć geograficznych na życie społeczno-gospodarcze i kulturowe Europy oraz Nowego Świata
2.Wyprawy wielkich odkrywców
8- umieszcza w czasie i przestrzeni wyprawy Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy, Ferdynanda Magellana oraz sytuuje w przestrzeni posiadłości kolonialne Portugalii i Hiszpanii

Dział II. „Złoty wiek” w Polsce na tle europejskim
3. Renesans europejski
– rozpoznaje charakterystyczne cechy renesansu europejskiego, charakteryzuje najważniejsze osiągnięcia Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Rafaela Santi, Erazma z Rotterdamu, Mikołaja Kopernika, Galileusza i Jana Gutenberga
4. Reformacja
– wymienia przyczyny i następstwa reformacji, opisuje cele i charakteryzuje działalność Marcina Lutra i Jana Kalwina oraz przedstawia okoliczności powstania Kościoła anglikańskiego
5. Reforma Kościoła katolickiego
– wyjaśnia cele zwołania soboru trydenckiego i charakteryzuje reformy Kościoła katolickiego
6. Polityka wewnętrzna ostatnich Jagiellonów
– umieszcza w czasie i opisuje najważniejsze wydarzenia w dziedzinie polityki wewnętrznej ostatnich Jagiellonów
7. Polityka zagraniczna ostatnich Jagiellonów
– charakteryzuje politykę zagraniczną ostatnich Jagiellonów ze szczególnym uwzględnieniem powstania Prus Książęcych
8. Polskie życie gospodarcze w XVI wieku
– opisuje model polskiego życia gospodarczego w XVI wieku, uwzględniając działalność gospodarczą polskiej szlachty i rolę chłopów
9. Osiągnięcia polskiego renesansu i reformacji
– przedstawia największe osiągnięcia polskiego renesansu i reformacji, uwzględniając twórczość Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Andrzeja Frycza-Modrzewskiego; rozpoznaje obiekty sztuki renesansowej na ziemiach polskich;
10. Unia realna między Polską a Litwą
– przedstawia okoliczności zawarcia unii realnej między Polską a Litwą (1569 r.) i jej główne postanowienia

Dział III. Początki Rzeczpospolitej Obojga Narodów
12. Społeczeństwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów
– charakteryzuje stosunki wyznaniowe i narodowościowe w Rzeczpospolitej; wyjaśnia główne założenia konfederacji warszawskiej
13. Pierwsze wolne elekcje
– wyjaśnia okoliczności uchwalenia artykułów henrykowskich i przedstawia zasady wolnej elekcji; omawia przebieg i rezultaty pierwszych wolnych elekcji
14. Panowanie Stefana Batorego
-opisuje panowanie Stefana Batorego, ze szczególnym uwzględnieniem jego polityki zewnętrznej

Dział IV. Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w XVII wieku
15. Przyczyny i następstwa wojen Rzeczpospolitej z Rosją, Szwecją i Turcją
– wyjaśnia główne przyczyny wojen Rzeczpospolitej z Rosją, Szwecją i Turcją;
– dokonuje oceny następstw politycznych, społecznych i gospodarczych wojen w XVII wieku
16. Powstanie Bohdana Chmielnickiego
– wyjaśnia przyczyny, cele i następstwa powstania Bohdana Chmielnickiego na Ukrainie
17. Potop szwedzki
– omawia przebieg i znaczenie potopu szwedzkiego
18. Najważniejsze bitwy XVII wieku
– sytuuje w czasie, lokalizuje i omawia najważniejsze bitwy w XVII wieku
19. Kultura baroku
– rozpoznaje charakterystyczne cechy kultury baroku, odwołując się do przykładów architektury i sztuki we własnym regionie

Dział V. Europa w XVII i XVIII wieku
21. Monarchia absolutna i parlamentarna
– charakteryzuje, na przykładzie Francji Ludwika XIV, ustrój monarchii absolutnej oraz wymienia główne cechy monarchii parlamentarnej, wykorzystując informacje o ustroju Anglii
22. Idee Oświecenia
– opisuje idee Oświecenia, podaje przykłady ich zastosowania w nauce, literaturze, architekturze i sztuce
23. Karol Monteskiusz i Jakub Rousseau
– charakteryzuje zasadę trójpodziału władzy Karola Monteskiusza i zasadę umowy społecznej Jakuba Rousseau
24. Reformy oświeceniowe w Prusach, Rosji i Austrii
– charakteryzuje reformy oświeceniowe wprowadzone w Prusach, Rosji i Austrii

Dział VI. Rzeczpospolita Obojga Narodów w I połowie XVIII wieku
25. Kryzys państwa w epoce saskiej
– omawia przyczyny i charakteryzuje przejawy kryzysu państwa w epoce saskiej
26. Projekty reform ustrojowych Stanisława Leszczyńskiego i Stanisława Konarskiego
– charakteryzuje projekty reform ustrojowych Stanisława Leszczyńskiego i Stanisława Konarskiego
27. Rzeczpospolita w czasach saskich
– omawia zjawiska świadczące o postępie gospodarczym, rozwoju kultury i oświaty
– ocenia pozycję międzynarodową Rzeczpospolitej w czasach saskich

Dział VII. Powstanie Stanów Zjednoczonych
28. Amerykańska wojna o niepodległość
– omawia przyczyny i następstwa amerykańskiej wojny o niepodległość
29. Instytucje ustrojowe Stanów Zjednoczonych
– wymienia instytucje ustrojowe Stanów Zjednoczonych, wyjaśnia ich funkcjonowanie; ocenia sposób, w jaki konstytucja amerykańska realizowała w praktyce zasadę trójpodziału władzy
30. Wkład Polaków w walkę o niepodległość Stanów Zjednoczonych
– przedstawia wkład Polaków w walkę o niepodległość Stanów Zjednoczonych

Dział VIII. Wielka rewolucja we Francji
31. Przyczyny i rezultaty rewolucji
– wyjaśnia główne przyczyny rewolucji i ocenia jej rezultaty
32. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela
– analizuje i objaśnia zasady zawarte w Deklaracji praw człowieka i obywatela

Dział IX. Rzeczpospolita w dobie stanisławowskiej
34. Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego
– podaje przykłady naprawy państwa za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, w tym osiągnięcia Komisji Edukacji Narodowej
35. Konfederacja barska
– charakteryzuje cele i konsekwencje konfederacji barskiej
36. Sejm Wielki i uchwalenie Konstytucji 3 maja
– sytuuje w czasie obrady Sejmu Wielkiego oraz uchwalenie Konstytucji 3 maja; wymienia reformy Sejmu Wielkiego oraz najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 maja
37. Konfederacja targowicka
– wyjaśnia okoliczności zawiązania konfederacji targowickiej i przedstawia jej następstwa
38. Oświecenie i klasycyzm w Polsce
– rozpoznaje charakterystyczne cechy polskiego oświecenia i charakteryzuje przykłady sztuki okresu klasycyzmu z uwzględnieniem własnego regionu

Dział X. Walka o utrzymanie niepodległości
39. Rozbiory Rzeczpospolitej
– sytuuje w czasie I, II i III rozbiór Rzeczpospolitej i wskazuje na mapie zmiany terytorialne po każdym rozbiorze
40. Powstanie kościuszkowskie
– przedstawia przyczyny i skutki powstania kościuszkowskiego
41. Przyczyny upadku Rzeczpospolitej
– rozróżnia przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne upadku Rzeczpospolitej

Dział XI. Epoka napoleońska
42. Europa w okresie napoleońskim
– charakteryzuje zmiany polityczne w Europie w okresie napoleońskim i przemiany społeczno-gospodarcze
43. Legiony Polskie
– opisuje okoliczności utworzenia Legionów Polskich oraz omawia ich historię
– przedstawia stosunek Napoleona do sprawy polskiej oraz postawę Polaków wobec Napoleona
44. Księstwo Warszawskie
– opisuje powstanie Księstwa Warszawskiego, jego ustrój i terytorium
– przedstawia stosunek Napoleona do sprawy polskiej oraz postawę Polaków wobec Napoleona